منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد شورای رقابت مورخ 1398/12/20 با موضوع واگذاری حق انحصاری پذیرش، جذب و پخش تبلیغات خدمات ارزش افزوده برگزار شد. تصمیمات جلسه به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از صدا وسیمای ج.ا.ا. مبنی بر واگذاری حق انحصاری پذیرش، جذب و پخش تبلیغات خدمات ارزش افزوده، با عنایت به شرایط برخورداری شرکت توسکا از امتیازات ناشی از قرارداد منعقده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که این شرکت را نسبت به سایر رقبا در وضعیت اقتصادی مسلط قرار می دهد، اعضای شورا با اکثریت آرا عملکرد آن شرکت را مصداق جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده و به موجب بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دستور به توقف رویه ضد رقابتی صادر می‌نماید و سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا نتیجه اقدامات صورت گرفته را به شورای رقابت اعلام نماید.