منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

یکصد و سی و یکمین جلسه هیأت تجدید نظر شورا روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 ساعت 10 صبح برگزار شد.
در حاشیه این جلسه مراسم تودیع و معارفه چهار تن از اعضاء به همراه تقدیر از جناب آقای دکتر اثنی عشری و جناب آقای دکتر مرادی  به پاس همکاری با هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و معارفه جناب آقای دکتر مشایخی و جناب آقای دکتر رفعتی به عنوان اعضای جدید، با حضور ریاست شورا و مرکز ملی رقابت برگزار شد.