منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

با استناد به مفاد جزء (1) بند "الف" ماده (53) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس و بر اساس رای مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عبدالرضا مصری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای رقابت انتخاب شد.