منو

اخبار

"حسین ناجی" به پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و به موجب حکم ریاست محترم جمهور ، به عنوان صاحبنظر در امر صنعت در شورای رقابت معرفی شد.