منو

اخبار

در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوعات مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شورای رقابت در جلسه 525 خود، به موضوع عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار پرداخت و با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این رویه را سوء استفاده از وضعیت مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه تشخیص داد و به دلیل بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانونی، شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و گنجاندن یک بند در قراردادهای جدید برای وجه التزام با نظارت و تأیید شورای رقابت نمود.شایان ذکر است: شورای رقابت از سازمان برنامه و بودجه خواست درخصوص نظر گرفتن اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، تدابیر لازم را بیاندیشید.


مورخ 9 آذر 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت