منو

اخبار

شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران ، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی ، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.مورخ 12 مهر 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت