منو

اخبار

در خصوص اعتراض مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا نسبت به تصمیم جلسه ۴۷۳ مورخه ۱۱/۰۵/۱۴۰۰ شورای رقابت که متضمن احتساب قیمت نهایی خودرو مورد معامله مشتری به نسبت درصدی از قیمت رسمی خودرو هنگام ثبت‌نام و عدم اعمال افزایش قیمت به همان نسبت و تعلق تورم صرفا به نسبت باقی‌مانده سهم خودروی خریداری شده می باشد.
نظر به اینکه رأی معترض عنه بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ گردیده که با اصل عدالت و انصاف در قیمت گذاری ها منطبق می باشد و از سوئی عمده استناد تجدیدنظرخواهان به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بوده که رأی نیز از این حیث مغایرتی با مفاد آن ندارد و نتیجتاً از سوی تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال موثر و مدللی که به ارکان و مبانی استدلال رأی مذکور خدشه قابل نقضی وارد سازد اقامه نگردیده است بنا علیهذا مستنداً به بند "ج" شق "۳" ماده "۶۴" قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه رأی معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی به موجب ماده "۶۳" همین قانون قطعی می باشد.

منبع: روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 10 بهمن 1400