منو

اخبار

الزاما، بر اساس مواد 53 تا 55 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موکول به طی مراحل قانونی (معرفی اعضای شورا و انتخاب رئیس شورای رقابت) و اتخاذ تصمیم در این مورد خواهد بود.

منبع:روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ: 9 آبان 1400