منو

اخبار

درخصوص موضوع چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت خودرو در جلسه 461 مورخ 6 اردیبهشت 1400 شورای رقابت، تصمیمی اتخاذ نشد و ادامه بحث درباره این موضوع به جلسه بعدی شورای رقابت موکول شد.