منو

اخبار

وفق تصمیم جلسه 422 مورخ 99/10/17 و جلسه 449 مورخ 99/10/27 شورای رقابت، تعیین قیمت خودروهای مذکور از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار گردید. گزارش مرکز در خصوص برگزاری کلینیک تجاری قیمت گذاری این دو خودرو در جلسه 450 شورای رقابت مورخ 99/11/04 ارائه و بر این اساس اعضای شورا، قیمت کارخانه خودرو ساینا-اس معادل 1,146,250,000 ریال و قیمت کارخانه خودرو کوئیک-اس معادل 1,253,125,000 ریال برای سه ماهه سوم سال 1399 مورد موافقت اکثریت اعضای شورا قرار گرفت.

روابط عمومی مرکز ملی رقابت