منو

اخبار

نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به وزیر محترم صنعت , معدن و تجارت در ارتباط با قیمت گذاری خودرو ( به شرح مندرج در تصویر)مورخ 16 اردیبهشت 1399
روابط عمومی مرکز ملی رقابت