منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

براساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران درشهریور ماه جاری همچنان شتاب نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای کاهش یافته و نرخ تورم سالانه نیز در 15 ماه اخیر کمترین رشد خود را تجربه کرده است. دراین ماه، تورم ماهانه با 1/0 درصد افت نسبت به مرداد به 5/0 درصد، تورم نقطه‌ای با 6/6 درصد افت به 35 درصد و تورم سالانه با نیم درصد رشد به 7/42 درصد رسیده است. از ابتدای سال‌جاری با تغییر فضای اقتصادی و ورود متغیرهای جدید مسیر نرخ تورم تغییر کرده است. دراین راستا 10 سرعت‌گیر مهم باعث کاهش شتاب نرخ تورم در پنج ماه اخیر شده است که با تداوم این روند انتظار می‌رود که شتاب این شاخص کمتر شده و در ادامه تورم سالانه نیز با عقبگرد مواجه شود.

این 10 سرعت‌گیر تورم عبارتند از: 1-کاهش سقف بودجه 2- ثبات نسبی نرخ ارز 3- کاهش واردات 4- کاهش تقاضای مصرفی ارز 5- افت سفته بازی 6- کاهش انتظارات تورمی 7- تثبیت قیمت‌های دولتی 8- تامین کالاهای اساسی 9- کاهش تورم پیش نگر 10- رشد تولید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه نرخ تورم همچنان بالا بوده و نسبت به قدرت خرید مردم، بودجه خانوار را با ناترازی و چالش روبه رو کرده است، اما این عوامل دهگانه از شتاب نرخ تورم ماهانه کاسته است.


منبع: روزنامه ایران
مورخ 3 مهر 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت