منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال 1398، شاخص ملی کسب ‌وکار نسبت به زمستان 97 وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است. بر این اساس، در بهار 1397، رقم شاخص ملی کسب‌وکار 6/17 (نمره بدترین ارزیابی: 10) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان1397 با میانگین 6/27) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.
گفتنی است، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.


منبع:سایت اتاق بازرگانی ایران
مورخ 8 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت