دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

 

دکتر آلبرت بغزیان

  • دبیر و عضو هیأت تجدید نظر
  • نائب دبیر هیأت تجدید نظر   

مجید رستمی

دکتر محمد علی مرادی

  • عضو هیأت تجدید نظر
  • عضو هیأت تجدید نظر
 

دکتر نادر خاوندگار

نادر شکر بیگی

  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر
  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر
 

محمد جواد حشمتی مهذب

 

 

  • عضو قضایی هیأت تجدید نظر
 

 

شما اینجا هستید: صفحه نخست هیأت تجدید نظر

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254