منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: نادر خاوندگار

سوابق شغلی

قاضی عضو هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور