منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور توقف دستورالعمل پتروشیمی موضوع تصمیم 263 شورای رقابت و اصلاحات بعدآن و همچنین توقف فعالیت کارگروه پتروشیمی در مرکز ملی رقابت تصمیم جلسه 322 شورای رقابت مورخ1396/10/25 :

بر اساس نظر اكثريت آراي اعضاي شورا مقرر شد ضمن اقدام در جهت رفع تعارض و تناقض ماده 21 قانو ن الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) با ماده 58 قانون اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی ، برابر ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و با استدلال بر پایه مفاد ماده 92 قانون اجرای سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسی، نسبت به حكم ديوان اعتراض شود و به موازات آن طي ارسال نامه‌اي به رياست محترم جمهور اعلام شود كه باتوجه به اينكه ديوان عدالت اداري راي شورا را نقض نموده است و تا تعيين تكليف قانوني و مشخص شدن دامنه صلاحيت و اختيارات شوراي رقابت، عملا امكان ادامه فعاليت كارگروه تنظيم بازار پتروشيمي از اين شورا سلب گرديده است لذا تا اطلاع ثانوي، اين شورا مقرر می دارد که مرکز ملی رقابت کارگروه پتروشیمی را تشکیل ندهد و در این رابطه اطلاع رسانی گردد.

logo-samandehi