منو

مرکز ملی رقابت

صورت جلسات

دستور جلسه:
-  بررسی شکایت خانم مهدخت مجد شهروز از گروه صنعتی بازرگانی آراز
-  بررسی شکایات واصله در خصوص عدم موافقت با صدور مجوز تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی 

سیصد  ونهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/07/10 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:اعضای شورا پس از بحث و بررسی در خصوص مفاد شکایات و ارائه توضیحات توسط مسئولین سازمان غذا و دارو و  دانشگاه¬های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مربوط،  به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:
در خصوص ادعای مشتکی عنه مبنی بر عدم صلاحیت شورای رقابت در بحث سلامت به استناد تبصره (2) بند ج ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی این ادعا بنا به دلایل زیر موجه نمی باشد و قابل قبول نیست:
1.    به موجب ماده (43) قانون صدرالاشاره، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی و تعاونی و خصوصی مشمول این فصل هستند. این ماده مؤخر بر تبصره (2) ذیل بند ج ماده (3) قانون می باشد و به عنوان حکم خاص مؤخر، مخصص حکم عام ماده (3) است و آن را تخصیص می دهد بعلاوه تبصره اخیرالذکر ناظر بر واگذاری ها است زیرا قسمت اخیر آن تصریح دارد هرگونه توسعه بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری دراین حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
2.    در بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ذیل اختیارات شورای رقابت، قانونگذار به صراحت تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی در این قانون را بر عهده شورای رقابت قرار داده است لذا اتخاذ تصمیم در خصوص این معافیت بر عهده شورای رقابت است.
3.    با دقت در متن ماده (43) و تبصره (2) بند (ج) ماده (3) آشکار می شود که تعارضی میان این دو حکم قانون وجود ندارد. زیرا به استناد ماده (43) اشخاص موضوع تبصره یاد شده و به طور خاص فعالیت های اقتصادی آنها مشمول رفع انحصار و تسهیل رقابت است. لذا شورای رقابت خود را محدود به فعالیت های اقتصادی آنان می داند و در موارد صلاحیت فنی و سطح بندی تخصصی داروخانه ورود نمی کند.
4.    دلیل مهم دیگر در خصوص فعالیت های اقتصادی داروخانه ها، شمول قانون تجارت در روابط آنها است برای مثال سرقفلی چند میلیاردی برخی داروخانه های برجسته علاوه بر اینکه نشان از فعالیت اقتصادی این بخش است نشان از امتیاز خاص     می دهد که در اثر انحصار در این کسب و کار ایجاد شده است.
5.    قطع نظر از آنکه عدم شمول فعالیت های حوزه سلامت در تبصره (2) یاد شده ناظر بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است اما استناد ورود شورا به این پرونده تبصره 2 ماده 7 قانون می باشد که تحت عنوان قانون اصلاح مواد 6،1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی به تصویب رسیده است که در صدر ماده (7) این قانون تمام دستگاه های اجرایی و مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار احصاء شده اند و از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بارگذاری شرایط صدور مجوز داروخانه در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب و کار موضوع این ماده، شمول آن را بر مجوزهای فعالیت داروخانه پذیرفته است.
6.    در تبصره (2) ماده مذکور تصریح شده است که مراجع صدور کسب و کار نمی تواند به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز فعالیت و کسب و کار خودداری نماید. نظر به اینکه ممانعت از تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی بنا به اظهارات صریح مسئولین مربوط وزارت یاد شده در جلسه شورا به دلیل تشخیص اشباع بازار به عمل آمده و با رعایت حد نصاب جمعیتی و فاصله از داروخانه های موجود و در واقع به دلیل تشخیص اشباع بازار از صدور مجوز درخواستی شکات ممانعت بعمل آورده اند لذا این اقدام مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره قانونی فوق می باشد و به تصریح آن مصداق رویه ضد رقابتی است.
در نهایت لازم به ذکر است که به استناد ماده (62) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی است که بنا به تصریح تبصره (2)ماده (7) اصلاحی یکی از مصادیق آن ادعای اشباع بازار می باشد بعلاوه اگر تبصره (2) بند ج ماده (3) به معنی جواز انحصار در بخش های موضوع آن تعلق گیرد قطعاً نمی تواند منظور قانون گذار باشد.
با توجه به مطالب فوق، شورا خود را واجد صلاحیت در رسیدگی به شکایت عدم صدور مجوز داروخانه شبانه روزی می داند و با توجه به محتویات پرونده و استماع ادعاهای شاکی و دفاعیات مشتکی عنه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
به استناد  تبصره (2) ماده (7) قانون اصلاح مواد 6،1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، عدم صدور مجوز داروخانه شبانه روزی به دلیل اشباع بازار ناشی از حد نصاب جمعیتی و فاصله مکانی را رویه ضد رقابتی تشخیص می دهد و به استناد جزء (3) ماده 61 قانون دستور به توقف این رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن صادر می کند و مقرر می دارد:
-    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، ملزم به صدور مجوز داروخانه شبانه روزی برای آقایان حسین سعیدی و سعید شریعت می¬باشد.
-    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، ملزم به صدور مجوز داروخانه شبانه روزی برای آقای پیام یوسفی می¬باشد.
-    درخصوص شکایت آقای حمید رضا میقانی؛ صرف نظر از اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان غذا و دارو در لایحه دفاعیه اظهار داشته اند که عدم صدور مجوز شبانه روزی به ایشان بدلیل برخی تخلفات داروخانه ایشان بوده است، با توجه به اینکه شاکی به موجب نامه شماره ثبتی 2420/96/10 مورخ 17/07/1396 از شکایت خود اعلام انصراف نموده است لذا موضوع از دستور شورا خارج گردید.
این تصمیم به موجب ماده 63 قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر شورای رقابت می‌باشد.