منو

مرکز ملی رقابت

صورت جلسات

دستور جلسه :

- بررسی شکایت آقای حسین سلیمانی از آموزش پرورش شهرستان اسلامشهر در رابطه با عدم صدور مجوز آموزشگاه زبان
- بررسی شکایت آقای محمدرضا عاشوری از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران در رابطه با درخواست صدور پروانه کسب رسته 1 (سازنده و فروشنده عینک های طبی و آفتابی).

سیصد و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/05/30 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع اول: 

شورا پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات موجود و با درخواست نماینده حقوقی آموزش و پرورش اسلامشهر مقرر نمود به مشتکی عنه دو هفته مهلت داده شود تا با بررسی دقیق تر درخواست متقاضی و بررسی شرایط قانونی نظر نهایی خود را به شورای رقابت اعلام نماید.

در خصوص موضوع دوم: 

اعضای شورا با استناد به کلیه مستندات و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین با اکثریت آرا مقرر نمود به استناد تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران مکلف به صدور مجوز درخواستی شاکی با اخذ مدارک مورد نیاز مطابق با شرایط اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار است. بعلاوه اتحادیه مذکور به موجب جزء 12 ماده 61 قانون مذکور به پرداخت ده میلیون ریال (10،000،000) جریمه می گردد.

این تصمیم به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر است.