منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه:

- رسیدگی به شکایت شرکت تدبیر گستران بهینه ساز از شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان

- رسیدگی به شکایت  شرکت خدمات هوشمند حصین همراه پردیس از شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان

سیصد و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/05/23 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در خصوص موضوع اول:
از آنجا که شرکت شاکی مستنداتی دال بر اینکه کافه بازار ارائه محصولی را منوط به عدم عرضه در درگاه های دیگر کرده باشد به شورا عرضه ننموده است و درج عنوان «فقط در کافه بازار» از سوی کافه بازار بصورت یک عنوان تشویقی بکار می رود، شورای رقابت وقوع رفتارهای ضد رقابتی موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط شرکت آوای همراه هوشمند هزار دستان (کافه بازار) را احراز ننمود و باتفاق آرا به رد شکایت شاکی اعلام رأی می نماید.

در خصوص موضوع دوم:
اعضای شورا با توجه به گزارش مرکز ملی رقابت، مستندات موجود و اظهارات و ادله طرفین اولاً شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان بر روی محصول قابل عرضه عملیات دیجیتالی کردن، حفظ و نگهداری و ملاحظات امنیتی را انجام می دهد و در نتیجه در فرایند تولید کالای نهایی کتاب دیجیتالی شریک بوده و لذا معین کردن زمان برای عرضه هر کتاب در شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان نمی تواند مصداق رویه ضد رقابتی باشد و ثانیاً شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان معامله با یک ناشر یا نویسنده را منوط به فروش کلیه کتاب های آن ناشر یا نویسنده نکرده است، لذا نقض رویه ضد رقابتی موضوع ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این زمینه توسط شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان روی نداده و باتفاق آرا به رد شکایت شاکی اعلام رأی می شود.