منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور، آبونمان شرکت مخابرات ،  بررسی دستورالعمل شرکت بازرگانی پتروشیمی ، بررسی نامه ریاست جمهوری در خصوص شرکت بسته بندی چاپ طلا با موضوع انحصار در تولید فیلم BOPP،  ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت راه آهن  ، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و  فولاد بافق  و  ادامه بررسی  دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.

یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/03/05 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در خصوص تصمیم هیأت تجدید نظر مورخ 1390/10/26 ناظر به رأی شورای رقابت در موضوع واگذاری بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک سهام مخابرات بحث و بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
نظر به اینکه اولاً طبق ماده 61 و ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از میان تصمیمات شورای رقابت فقط دوازده مورد آن قابل تجدید نظر است و تصمیم شورا در خصوص موضوع فوق از موارد دوازده گانه مذکور نیست، و ثانیاً به فرض آنکه مورد جزء موارد دوازده گانه فوق می بود هیأت تجدید نظر می توانست حسب مورد آن را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد، لذا شورای رقابت از رسیدگی مجدد به پرونده معذور و ممنوع است.