منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: معرفی دو عضو صاحبنظر اقتصادی شورای رقابت ( جناب آقای دکتر رضا شیوا و جناب آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی ) .

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/09/27 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
با عنایت به استعفای جناب آقای دکتر جمشید پژویان از ریاست شورای رقابت و ریاست مرکز ملی رقابت و منصوب شدن آقایان دکتر رضا شیوا و دکتر خداداد کاشی از سوی رئیس محترم جمهور به عنوان دو اقتصاد دان عضو شورا، ابتدا از مراتب علمی و خدمات آقای دکتر پژویان در مهیا سازی مقدمات تأسیس و اداره دو نهاد قانونی فوق از سوی نماینده محترم وزیر امور اقتصاد و دارایی و اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر به عمل آمده و سپس با توجه به تبصره 1 ماده 53 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ج 11 ، در خصوص انتخاب رئیس شورا که قانوناً رئیس مرکز ملی رقابت نیز خواهد بود رأی گیری به عمل آمده  وآقای دکتر رضا شیوا به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورا انتخاب و جناب آقای دکتر عباس آخوندی به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شد، مراتب را به جناب آقای رئیس جمهور جهت صدور حکم انتصاب اعلام نمایند.