منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی تعرفه قیمت گذاری خودرو  و  بررسی رأی هیأت تجدید نظر در خصوص پرونده شکایت شرکت جام آثار و پالایش نفت شیراز

یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/11/16 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها شود، تصویب نمود که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت محترم وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد:
-    خودروهای وارداتی تا  1500 سی سی ظرفیت موتور                                     30 درصد
-    خودروهای وارداتی بیش از  1500  تا 2000  سی سی ظرفیت موتور                35 درصد
-    خودروهای وارداتی بیش از  2000    تا 2500   سی سی ظرفیت موتور             40 درصد
-    خودروهای وارداتی بیش از  2500    تا 3000  سی سی ظرفیت موتور              70 درصد
-    خودروهای وارداتی بیش از  3000   سی سی ظرفیت موتور                         100 درصد
( در صورت وضع عوارضی علاوه بر تعرفه گمرکی، عوارض مزبور از نرخهای فوق کسر خواهد گردید. )
-    حذف موانع غیر تعرفه ای
-    در انحصار نبودن واردات
-    تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی کند.
-    كاهش پلكانى تعرفه ها.
2.    در خصوص موارد مذکور در رأی شماره 92/5 ه ت مورخ 07/11/1392 هیأت محترم تجدید نظر شورای رقابت در خصوص پرونده شرکت های جام آثار و پترو گاز پارسا و پالایش نفت شیراز، شورای رقابت به شرح زیر اعلام نظر نمود.
الف- قضات محترم عضو شورا در جلسه رأی گیری حضور داشته و رأی مخالف دادند.
ب- با توجه به ترکیب سهامداران شرکت پالایش نفت شیراز در تاریخ انجام معامله مورد نظر ، شرکت یاد شده به مفهوم ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ مذکور، شرکت دولتی نبوده است.
ج – هیأت تجدید نظر شورای رقابت با عنایت به اختیارات قانونی رأساً اتخاذ تصمیم نماید.