منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی آیین نامه اجرایی ماده71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بررسی گزارش کارگروه خودرو.

یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/12/14 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    نظریه هیأت تجدید نظر شورای رقابت به شماره 92/7 ه ت مورخ 12/12/1392 در ارتباط با مصوبه شماره 170 شورای رقابت در جلسه مورخ 10/07/1392 با موضوع  شکایت پتروگاز پارسا در مورد مناقصه و خرید ماده MMT    توسط پالایشگاه شیراز از شرکت جام آثار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر به اینکه مصوبه شورا متضمن و مبتنی  بر هیچ یک از بند های ماده61 قانون نبوده و لذا قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز نبوده است، بنابراین مصوبه مزبور به اعتبار خود باقی است.
2.    موضوع آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت که قبلاً تنظیم شده بود، مجدداً مورد بحث واقع شد و قرار بر این شد که در جلسه آتی شورای رقابت مجدداً با مطالعه اعضاء محترم شورای رقابت ( بخصوص قضات محترم ) مورد بررسی قرار گیرد.
3.    کارگروه خودرو بررسی مقدماتی خود در مورد متغیر های مختلف فرمول قیمت گذاری خودرو از جمله بهره وری، کیفیت و تورم را ارائه داد و اعضای محترم شورا نقطه نظرات خود را اعلام داشته و قرار بر این شد، کار تکمیلی کارگروه در جلسات آتی شورا ارائه گردد.