منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی  طرح آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت ؛ بررسی گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص ادغام دو شرکت سایپا گام و سایپا رینگ؛  بررسی چگونگی اعلام رأی صادره شورای رقابت و هیأت تجدید نظر  ( هلدینگ خلیج فارس ) ، گزارش پیشنهادی کارگروه شاخص کیفیت در فرمول قیمت گذاری خودرو 

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/01/27 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    طرح آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، پس از بررسی اعضای محترم شورای رقابت اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
2.    در خصوص موضوع ادغام دو شرکت سایپا گام و سایپا رینگ زیر مجموعه شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) و به درخواست این شرکت، موضوع پس از ارائه گزارش کارشناسی حقوقی و اقتصادی در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، اعضای محترم شورای رقابت با ادغام دو شرکت موافقت بعمل آورد.
3.    ارائه گزارش کارگروه  : شاخص تورم و کیفیت خودرو.