منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ادامه بررسی نامه بازرسی کل کشور در خصوص پرونده واگذاری بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران؛ گزارش کارگروه خودرو ؛ گزارش کارگروه مخابرات

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ1393/03/21 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
-    در خصوص بررسی نامه سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پرونده بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک شرکت مخابرات ایران، با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن اینکه سیزدهمین مصوبه شورای رقابت مورخ 16/12/1388 خارج از این ماده می باشد، بنابراین مصوبه مزبور به اعتبار خود باقی است.
-    دستور العمل تنظیم قیمت خودرو نهایی شد و با 7 رأی مثبت به تصویب رسید.
-    افزایش قیمت خودرو  با توجه به شرایط زیر قابل اجرا می باشد:
1.    میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2.    آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. ( به غیر از الزامات قانونی )
3.    طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.
4.    بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5.    فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح گردد.