منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: گزارش در خصوص نهاد تنظیم کننده مقررات انرژی در کشور ترکیه ؛ گزارش در خصوص  تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش راه و راه آهن ؛  بررسی نامه شکایت شرکت ریز موج سیستم  ؛ و ادامه بررسی موضوعات گذشته.

یکصد و نود و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/06/26 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    در خصوص شکایت شرکت ریز موج سیستم علیه اتحادیه صنایع لوح های فشرده،  با عنایت به توضیحات ارائه شده از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت، مقرر شد با دریافت صورتهای مالی شاکی در ارتباط با ادعای زیان وارد شده ؛ جلسه ای با حضور طرفین در حضور اعضای شورا تشکیل و رسیدگی صورت گیرد.
2.    در خصوص نهاد تنظیم کننده مقررات انرژی در کشور ترکیه گزارشی به نحو اجمالی از سوی کارشناسان محترم مرکز ملی رقابت ارائه گردید.
3.    گزارشی در خصوص پیگیری تشکیل نهادهای تنظیم کنندگان بخشی توسط ریاست محترم شورا ارائه گردید.
4.    در پایان جلسه نیز گزارشی در بهبود نسبی بازار خودرو در پی تصمیم شورای رقابت توسط ریاست شورا ارائه گردید.