منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: گزارش در خصوص نهاد تنظیم کننده مقررات انرژی در کشور انگلستان ؛ گزارش در خصوص  تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش راه و راه آهن ؛ بحث و بررسی در خصوص  بند 5 ماده58  و بند 11 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع روش های  قیمت گذاری؛ و بررسی ادامه موضوعات گذشته.

یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/07/02 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    در ادامه تشکیل کارگروه برق مرکز ملی رقابت گزارشی به نحو اجمالی در خصوص نهاد تنظیم کننده مقررات انرژی در کشور انگلستان از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردید.
2.    گزارشی در خصوص بررسی بند 5 ماده  58 و بند 11 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع روش های  قیمت گذاری از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردید و اعضای شورای رقابت نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
3.    در پایان جلسه نیز بحث و بررسی در خصوص وضعیت بازار خودرو توسط اعضای شورای رقابت صورت گرفت.