منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ارائه گزارش در خصوص تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش راه و راه آهن ؛ گزارش در خصوص شورای رقابت و اقتصاد مقاومتی و ادامه بررسی موضوعات گذشته

یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/07/09 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارشی در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش راه و راه آهن از سوی کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردید.
2.    آقای دکتر آخوندی عضو شورا و آقای دکتر پور سید آقائی مدیر عامل شرکت راه آهن در خصوص عملکرد شرکت راه آهن در رابطه با نهاد تنظیم کننده بخشی و وظایف آن نهاد ( باتوجه به شکل خصوصی سازی در ایران ) توضیحاتی ارائه دادند و در پایان به سوالات اعضای شورای رقابت پاسخ دادند.
3.    در پایان جلسه مقرر گردید کارگروه راه آهن با همکاری وزارت راه و ترابری تشکیل گردد و در رابطه با تدوین پیش نویس تصویب نامه تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش راه آهن کارشناسی صورت گرفته و نتایج به شورا ارائه گردد.