منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ارائه گزارش در خصوص نحوه تنظیم بازار برق؛ گزارش در خصوص شورای رقابت و اقتصاد مقاومتی؛ قیمت گذاری خودروهای جدید و ادامه بررسی موضوعات گذشته

یکصد و نود و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/07/23 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارشی در خصوص نحوه تنظیم بازار برق توسط آقای دکتر قاضی زاده ( رئیس پژوهشگاه نیرو ) ؛ آقای الهی و آقای جمال آریایی ( رئیس دبیرخانه هیأت تنظیم بازار ) و دیگر کارشناسان وزارت نیرو ارائه گردید.
2.    در پایان جلسه مقرر گردید کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز ملی رقابت و صنعت برق تشکیل و در رابطه با تدوین پیش نویس آئین نامه تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق کارشناسی صورت گرفته و نتایج به شورا ارائه گردد.
3.    بررسی ادامه موضوعات به هفته آینده موکول شد.