منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: گزارش مقدماتی در خصوص پرونده 650 میلیون یورویی؛ گزارش کارگروه نهاد تنظیم کننده بخش برق؛ شورای رقابت و بودجه سال 1394.

دویست و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/10/24 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
-    گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص شورای رقابت و بودجه سال 1394 ارائه گردید و در این خصوص مقرر شد با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در موارد مورد بحث تبادل نظر صورت گیرد و در صورت نیاز جلساتی بین کارشناسان مرکز ملی رقابت و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
-    گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص کارگروه نهاد تنظیم کننده بخش برق ارائه گردید.
-    بررسی ادامه موضوعات به هفته آینده موکول شد.