منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی مصوبه  2  جلسه شماره 193 ( موضوع VOIP ) کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛  شورای رقابت و اقتصاد مقاوتی؛ ارزیابی شروط پنجگانه شورای رقابت « مصوبه 187 شورا »  در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو

دویست و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/10/10 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص شورای رقابت و اقتصاد مقاومتی.
2.    گزارش کارشناسان فنی و حقوقی مرکز ملی رقابت در خصوص ارزیابی شرط پنجم (فرمت قراردادها به نحوی منصفانه) از شروط پنجگانه مصوبه 187 شورای رقابت.
3.    بررسی ادامه موضوعات به هفته آینده موکول شد.