منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: گزارش مدیر عامل شرکت مدیران خودرو در خصوص خودروهای MVM 315 , MVM X33  ؛  شورای رقابت و اقتصاد  مقاومتی ؛  گزارش در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش راه آهن کشور ژاپن  و ادامه بررسی موضوعات گذشته

دویست و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/08/21 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    مدیرعامل وکارشناسان شرکت مدیران خودرو در خصوص شرکت مدیران خودرو و تغییرات صورت گرفته از نظر داخلی و خارجی در خصوص خودروهایMVM 315 , MVM X33   شرکت توضیحاتی را ارائه کردند و مقرر گردید تا کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت نیز در این رابطه بررسی لازم را انجام و به شورا گزارش دهد.
2.    مقرر گردید  شرکت مدیران خودرو حداکثر تا یک ماه آینده فروش خود را از روش اینترنتی انجام دهد.
3.    بررسی ادامه موضوعات به هفته آینده موکول شد.