منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: گزارش شرکت رنو پارس در خصوص خودروی L90  و مسائل مربوط به آن ؛ شورای رقابت و اقتصاد  مقاومتی و ادامه بررسی موضوعات گذشته

دویست و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/08/07 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارش مدیرعامل و کارشناسان شرکت پارس خودرو در خصوص تولید خودروی L90 و برنامه های آتی شرکت و پاسخ به سوالات اعضای شورا.
2.    گزارش کارشناسان شرکت رنو پارس در خصوص خودروهای جدید رنو وارداتی.
3.    شورای رقابت با پیشنهاد افزایش قیمت خودروی L90 موافقت نکرد.
4.    مقرر گردید تا کلیه شرکت هایی که خودروی L90 را پیش فروش کرده اند و تاکنون به تعویق افتاده است، حداکثر تا پایان سال نسبت به تحویل معوقات متعهد شده اقدام و از فروش نقدی تا انجام تعهدات خودداری کنند.
5.    مقرر گردید شرکت های پارس خودرو و ایران خودرو که قرار است برای سال 94 خودروی L90 را پیش فروش کنند؛ برنامه تولید و فروش نقدی و همچنین پیش فروش را هر چه سریعتر به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.
6.    در پایان مقرر گردید طرح تعدیل جرائم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر جرائم نقدی مندرج در این فصل طبق ماده 84 قانون مذکور ، با توجه به استعلامی که از بانک مرکزی دریافت شده است، جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شود.