منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و بیست و هشتم شورای رقابت مورخ1401/09/19 برگزار شد.

موضوع اول: عدم صدور اینماد برای کسب و کار

در خصوص شکایت آقای مرتضی سماواتی طی شکوائیه شماره‌ ثبتی 17/01/132 و مبنی بر عدم صدور اینماد برای کسب و کار، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با توجه به اینکه محل اقامت خواهان در فرم شکایت به صراحت و به گونه‌ای که امکان ابلاغ وجود داشته باشد، مشخص نیست، لذا به استناد ماده 56 قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می‌گردد.

موضوع دوم: امتناع از صدور مجوز داروخانه شبانه روزی

(مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 17/00/1987و مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه شبانه روزی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 10/01/1174 و مورخ 1401/06/13 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.