منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و یک شورای رقابت مورخ 1401/05/11 برگزار شد.

- موضوع جلسه: شکوائیه شماره 1556/99/10 مورخ 1399/08/24 مبنی بر اخلال در رقابت از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی

در خصوص موضوع شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت و شرکت های تابعه طی شکوائیه شماره ثبتی شکوائیه شماره 1556/99/10 مورخ 1399/08/24 مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44؛ از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و گزارش کارشناسی پرونده و استماع اظهارات طرفین به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

نظر به تصمیم اعدادی شورا دایر بر انجام تحقیق و بازرسی به منظور تشخیص دقیق موضوع و در اجرای ماده 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 14/06/1395 هیأت وزیران؛ مقتضی است مقرر نمایید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ این ابلاغیه در خصوص سؤالات و موارد درخواستی ذیل نسبت به ارایه پاسخ دقیق و مستدل به شورای رقابت به همراه مستندات ضروری، اقدامات لازم به مورد اجرا گذاشته شود:

1-ارائه شرح دقیق و جامعی به تفکیک از جزئیات هر کدام قراردادهای کلان پژوهشی منعقده با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی یا وابسته به وزارت نفت، از سال 1395 تا انتهای سال 1400( از جمله طرفین قراردادها، تاریخ انعقاد، پروژه های موضوع قراردادها، مدت و مبالغ ارزی و ریالی قراردادها):

الف- قراردادهاي انتقال و توسعه فناورانه بخش بالادست جهت بهبود توليد و ازدياد برداشت در میادین نفتی.

ب- قراردادهاي همكاري علمي و تحقيقاتي براي انتقال فناوري‌هاي كليدي پايين دست: پالايش، پتروشيمي و گاز.

ج- قراردادهاي مستقل شركت ملي گاز و شركت ملي نفت

د- قراردادهای کلان پژوهشی در حوزه بالادستی مطالعات میدان و ازدیاد برداشت فیمابین شرکت ملی نفت ایران و 12 دانشگاه و نیز پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1399.

2- مبنا و مستند قانونی واگذاری قراردادهای مورد نظر در صدر بند یک به دانشگاه ها و مؤسسات چیست؟ در صورتیکه مقرره قانونی خاصی مورد عمل بوده است ذکر نمایید.

3- نحوه فراخوان و ایجاد فرصت مشارکت و رقابت جهت انتخاب مجریان چگونه و بر مبنای کدامیک از مقررات لازم الاجرا انجام گرفته است؟

4- در مورد قراردادهای مندرج در بند یک، با توجه به مفاد آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره موضوع بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات (مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران)، اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه در رعایت ضوابط مقرر در بند ۳ از جزء ث ماده ۹ (لزوم استقلال کارفرما از مشاور)، بند 2 از جزء ت ماده 7 (ضرورت انتشار آگهي براي کارهایی که برآورد حق‌الزحمه بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط است)، بند 5 از جزء ث ماده 9 (لزوم رعايت اصل رقابت كيفي، فني و مالي) و بند ب ماده ماده 9 (تحقق اصل رقابت و استقلال مشاور از کارفرما) چگونه بوده است؟

5- آیا شرکت های عضو انجمن شاکی در فرآیند انتخاب مجریان قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در صورتیکه در فرآیند ارزیابی فاقد شرایط لازم برای اجرای پروژه ها شناخته شده اند، مستند قانونی، کیفیات و نحوه بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخیر چگونه بوده است؟

6- در واگذاری پروژه های کلان پژوهشی، اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه طرف قراردادها در رعایت احکام آمره ذیل ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و ماده 22 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، به چه ترتیب بوده است؟

7- نظر به آراء سابق الصدور در خصوص موضوع (تصمیم شماره 229 مورخ 25/08/1394 شورای رقابت، تصمیم شماره 38/95/ه‍ ت مورخ 12/07/1395 هیأت تجدیدنظر در تأیید رأی شورا و دادنامه شماره 1266 مورخ 15/12/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه در اجرای این آراء به چه ترتیب بوده است؟

موضوع دوم : شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اپنا) از وزارت نفت و شرکت های تابعه مبنی بر اخلال در رقابت از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی

در خصوص موضوع شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت و شرکت های تابعه طی شکوائیه شماره ثبتی شکوائیه شماره 1556/99/10 مورخ 1399/08/24 مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44؛ از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و گزارش کارشناسی پرونده و استماع اظهارات طرفین به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به تصمیم اعدادی شورا دایر بر انجام تحقیق و بازرسی به منظور تشخیص دقیق موضوع و در اجرای ماده 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 14/06/1395 هیأت وزیران؛ مقتضی است مقرر نمایید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ این ابلاغیه در خصوص سؤالات و موارد درخواستی ذیل نسبت به ارایه پاسخ دقیق و مستدل به شورای رقابت به همراه مستندات ضروری، اقدامات لازم به مورد اجرا گذاشته شود:

1- ارائه شرح دقیق و جامعی به تفکیک از جزئیات هر کدام قراردادهای کلان پژوهشی منعقده با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی یا وابسته به وزارت نفت، از سال 1395 تا انتهای سال 1400( از جمله طرفین قراردادها، تاریخ انعقاد، پروژه های موضوع قراردادها، مدت و مبالغ ارزی و ریالی قراردادها):

الف- قراردادهاي انتقال و توسعه فناورانه بخش بالادست جهت بهبود توليد و ازدياد برداشت در میادین نفتی.

ب- قراردادهاي همكاري علمي و تحقيقاتي براي انتقال فناوري‌هاي كليدي پايين دست: پالايش، پتروشيمي و گاز.

ج- قراردادهاي مستقل شركت ملي گاز و شركت ملي نفت

د- قراردادهای کلان پژوهشی در حوزه بالادستی مطالعات میدان و ازدیاد برداشت فیمابین شرکت ملی نفت ایران و 12 دانشگاه و نیز پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1399.

2- مبنا و مستند قانونی واگذاری قراردادهای مورد نظر در صدر بند یک به دانشگاه ها و مؤسسات چیست؟ در صورتیکه مقرره قانونی خاصی مورد عمل بوده است ذکر نمایید.

3- نحوه فراخوان و ایجاد فرصت مشارکت و رقابت جهت انتخاب مجریان چگونه و بر مبنای کدامیک از مقررات لازم الاجرا انجام گرفته است؟

4- در مورد قراردادهای مندرج در بند یک، با توجه به مفاد آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره موضوع بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات (مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران)، اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه در رعایت ضوابط مقرر در بند ۳ از جزء ث ماده ۹ (لزوم استقلال کارفرما از مشاور)، بند 2 از جزء ت ماده 7 (ضرورت انتشار آگهي براي کارهایی که برآورد حق‌الزحمه بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط است)، بند 5 از جزء ث ماده 9 (لزوم رعايت اصل رقابت كيفي، فني و مالي) و بند ب ماده ماده 9 (تحقق اصل رقابت و استقلال مشاور از کارفرما) چگونه بوده است؟

5- آیا شرکت های عضو انجمن شاکی در فرآیند انتخاب مجریان قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در صورتیکه در فرآیند ارزیابی فاقد شرایط لازم برای اجرای پروژه ها شناخته شده اند، مستند قانونی، کیفیات و نحوه بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخیر چگونه بوده است؟

6- در واگذاری پروژه های کلان پژوهشی، اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه طرف قراردادها در رعایت احکام آمره ذیل ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و ماده 22 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، به چه ترتیب بوده است؟

7- نظر به آراء سابق الصدور در خصوص موضوع (تصمیم شماره 229 مورخ 25/08/1394 شورای رقابت، تصمیم شماره 38/95/ه‍ ت مورخ 12/07/1395 هیأت تجدیدنظر در تأیید رأی شورا و دادنامه شماره 1266 مورخ 15/12/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه در اجرای این آراء به چه ترتیب بوده است؟