منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: محمد جلیلیان
متولد: کرمانشاه- اسلام آباد غرب
تاریخ تولد:19/04/1350
 سوابق تحصیلی
کارشناسی رشته معارف و عربی
کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی- حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سوابق حرفه ای
- دبیر آموزش و پرورش (سال 1368-1386)
- مدیر عامل اتحادیه های مصرف و توزیعی استان کرمانشاه( سال1376-1382)
- رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه (سال 1379-1383)
-عضو کمیته توسعه صادرات غیر نفتی استانداری ( سال1379-1384)
- مدیر عامل اتحادیه بازرگانی تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران ( سال 1385 تاکنون)
- مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های توزیعی ایران (سال 1391 تاکنون)
- رئیس اتاق تعاون ایران ( سال 1390-1392)
- عضو کمیته خدمات بازرگانی برنامه ششم توسعه(سال1395)
- عضوهیئت رئیسه اتاق تعاون ایران (سال 1390 تاکنون)
-مدیر مسئول ماهنامه فرهنگ و تعاون ( سال 1386 تاکنون)
- مدیر اتحادیه برتر ملی در سه دوره (سال 1389 و 1392 و 1395)
- عضو شورای رقابت ( سال 1395  تاکنون)