منو

مشخصات فردی

نام نام خانوادگی: احمد داودی

سال تولد: 1336

محل تولد: خمین

سوابق تحصیلی

لیسانس برنامه ریزی اقتصادی

فوق لیسانس برنامه ریزی اقتصادی

سوابق شغلی:

سازمان برنامه و بودجه از سال 1362 تا 1394 در حوزه های برق و انرژی و امور زیربنایی