منو

الف: مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

ب: سمت‌های قضایی از بدو استخدام

 • دادرس دادگاه بخش مستقل
 • دادیار دادسرای عمومی
 • بازپرس دادسرای عمومی
 • رئیس دادگاه عمومی
 • معاون اول قضایی دادگستری
 • دادیار انتظامی قضات
 • دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 • عضو معاون دیوان عالی کشور
 • مستشار دیوان عالی کشور
 • رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور
 • مدرس حقوق تجارت در دانشگاه