منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: بهروز محبی نجم آبادی

ب- تحصيلات 

دکترای ریاضی محض

ج. سوابق اجرایی

  1. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی