منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی : روح اله ایزدخواه

ب- تحصيلات 

دکترای مدیریت فناوری

ج. سوابق اجرایی

  1. رییس هیات مدیره و مدیرعامل اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران
  2. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی