منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: مهدی طغیانی

ب- تحصيلات 

دکتری علوم اقتصادی

ج. سوابق اجرایی

  1. هیات علمی دانشگاه اصفهان
  2. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی