منو

الف- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: روح الله عباس پور

ب- تحصيلات 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی در اسلام