منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

محل خدمت و وضعیت استخدامی

 • استادیار رسمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت

سوابق تحصیلی

 • دکترای تخصصی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان سعدی، تبریز

سمت‌های اجرایی

 • معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت، از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون،
 • معاون پژوهش و آموزش، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
 • مشاور رييس موسسه، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • رئيس پژوهشکده بازرگاني خارجي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي سازمان جهاني تجارت (WTO)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • مدير مسئول, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • مدير عامل، شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • معاون مديريت پژوهشهاي بازرگاني خارجي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • عضو هيات علمي و پژوهشگر ارشد، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 • مشاور اقتصادي، شركت خدمات علمي صنعتي تهران (بصورت پاره وقت)،
 • مشاور اقتصادي- بازرگاني، انجمن توليد كنندگان فولاد ايران،
 • كارشناس پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي ، وزارت جهاد سازندگي ، معاونت طرح و برنامه ، دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها،

فعالیتهای تحقیقاتی و انتشاراتی

الف) کتاب

 • دیپلماسی تجاری: اصول و مبانی، عوانل تعیین‌کننده و تجربه کشورهای منتخب، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ سوم، ۱۳۹۷ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
 • اثرات پذيرش موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري سازمان جهاني تجارت (TRIMS) بر حساب جاري ايران (با توجه به تجربه ساير كشورها)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۰.
 • نقشه راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۹.
 • ديپلماسي اقتصادي، تالیف مشترک (مجموعه مقالات)، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، ۱۳۸۸.
 • اثرات يکسان سازي نرخ ارز بر نرخ حمايت از صنايع کارخانه اي ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۳ (چاپ سوم).
 • موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صادرات ايران در بازارهاي هدف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۱.
 • مزيتهاي نسبي صادراتي و نيازهاي وارداتي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۴.
 • ساختار فناورانه صادرات كشور در افق چشم‌انداز، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۲. (ناظر علمی)
 • فرصتهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در فروشگاههاي زنجيره‌اي ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۴. (ناظر علمی)
 • ارزيابي عملكرد ترتيبات تجاري ترجيحي دوجانبه (مطالعه موردي ايران و پاكستان)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۹۱. (ناظر علمی)
 • بعلاوه، همکاری در تالیف بیش از ۱۰ عنوان کتاب دیگر.

ب) مقالات علمی

 • فتحی و شاکری (۱۳۹۷)، «بررسي اثرات بازبودن تجارت بر رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه‌اي کشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت: رويکرد پانل ديتاي پويا»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (علمي ـ پژوهشي)، سال هجدهم، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.
 • فتحی، شاکری، یوسفی و بهکیش (۱۳۹۷)، «بررسي مزيت‌هاي نسبي و آمادگي صنايع کارخانه‌اي ايران براي شرايط رقابتي تجارت آزاد و الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO)»، اقتصاد و تجارت نوين (علمي ـ پژوهشي)، سال سیزدهم، شاوره دوم، تابستان ۱۳۹۷.
 • شاکری و فتحی (۱۳۹۶)، «بررسي اثرات بازبودن تجارت و مذاکرات تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي ملحق‌شده به سازمان جهاني تجارت: رويکرد پانل ديتاي پويا»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي، شماره ۸۳، تابستان ۱۳۹۶.
 • فتحی، خداوردیزاده و کاووسی (۱۳۹۴)، «کاربرد ماتريس تحليل سياستي در سنجش رقابت پذيري و آمادگي بنگاههاي کشور براي الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) مطالعه موردي: شرکت "الف" در صنعت فرآورده هاي شيري»، مطالعات اقتصادي کاربردي ايران (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴.
 • ثاقب، فتحي و صادقي (۱۳۹۲)، «چارچوبي براي ارزيابي عملكرد موافقتنامه‌هاي تجاري: مطالعه موردي PTA بين ايران و پاكستان»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۶۷ تابستان ۱۳۹۲.
 • نوروزي، وصفي، فتحي و فتحي‌زاده (۱۳۹۲)، «حمايت از حقوق مالكيت فكري در قالب تعاملات بين بخشي»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۶۴ پاييز ۱۳۹۲.
 • فتحی (۱۳۹۰). «تحولات مورد نياز در سياستها و نهادهاي اقتصادي ايران در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۵۸ بهار ۱۳۹۰.
 • فتحی و پاکدامن (۱۳۸۹). «جايگاه شرکاي تجاري ايران در ديپلماسي تجاري (براساس عوامل سياسي- ديپلماتيک)»، فصلنامه بين المللي روابط خارجي (علمي- پژوهشي)، شماره ۷ سال ۱۳۸۹.
 • حسيني‌نسب، متقي و فتحي. (۱۳۸۹)، «مطالعه ايجاد و انحراف تجارت در سازمانهاي تجاري منتخب منطقه اي آسيا»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۵۷ زمستان ۱۳۸۹.
 • فتحي (۱۳۸۸). «ساختار و تحولات ژئوپوليتيک، ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک منطقه و جهان: درسهايي براي ديپلماسي اقتصادي ايران»، پژوهشنامه ديپلماسي اقتصادي (مجله تخصصي)، شماره ۱۷، دي ۱۳۸۸.
 • دشتي، خداورديزاده، محمدرضايي و فتحي (۱۳۸۸). «ساختار بازار و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات پسته ايران»، مجله دانش کشاورزي (علمي ـ پژوهشي)، جلد ۱۹ شماره ۱ سال ۱۳۸۸.
 • فتحی (۱۳۸۵). «بررسي ميزان اثربخشي ترتيبات تجاري منطقه‌اي در توسعه تجارت خارجي كشورهاي اسلامي بر اساس مطالعات مزيت نسبي»، پژوهشهاي اقتصادي ايران (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۶ بهار ۱۳۸۵.
 • فتحی (۱۳۸۴). «برآورد شاخصهاي حمايتي صنايع كاغذسازي ايران با تاكيد بر اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز»، مجله برنامه و بودجه (علمي ـ ترويجي)، شماره ۱۹۴ آذر و دي ۱۳۸۴.
 • فتحی (۱۳۸۴). «تجزيه و تحليل بازارهاي صادراتي(هدف) صادرات مزيت دار كشور»، بررسيهاي بازرگاني (علمي ـ‌ ترويجي)، شماره يازدهم فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۴.
 • فتحی (۱۳۸۲). «تجزيه و تحليل روند تحولات مزيتهاي نسبي كشور»، بررسيهاي بازرگاني (علمي ـ ترويجي)، شماره ۱ دوره جديد مرداد و شهريور ۱۳۸۲.
 • فتحی (۱۳۸۱). «برآورد پتانسيلهاي صادراتي ايران به كره جنوبي بر اساس مدل شبيه‌سازي پتانسيلهاي تجاري دوجانبه TradeSim»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۵ زمستان ۱۳۸۱.
 • فتحی (۱۳۸۱). «تجزيه و تحليل مزيت نسبي صادراتي گروههاي مختلف صنايع غذايي ايران»، اقتصاد كشاورزي و توسعه (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۳۹ پاييز ۱۳۸۱.
 • فتحی (۱۳۸۱). «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات سنكهاي تزئيني ايران»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۲ بهار ۱۳۸۱.
 • فهیمی‌فر و فتحی (۱۳۸۰). «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات پوشاك ايران»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۲۱ زمستان ۱۳۸۰.
 • فتحی (۱۳۸۱). «بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر رقابت‌پذيري صادرات کشورهاي درحال توسعه: رقابت‌پذيري صادرات غيرنفتي ايران»، مجموعه مقالات همايش جهانی شده اقتصاد، دفتر نمایندگی تاو‌الاختیار تجاری ج.ا. ایران، مهر ۱۳۸۱.
 • فتحی (۱۳۸۱). «آسيب شناسي بيكاري از نظر اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي»، مجله اقتصادي، شماره ۸ خرداد ۱۳۸۱.
 • فتحی (۱۳۸۱). «مقايسه تطبيقي اثرات جهاني شدن اقتصاد و منطقه گرايي بر تجارت خارجي کشورهاي جهان»، پژوهشها ‌ و سياستهاي ‌اقتصادي (علمي ـ‌ ترويجي)، شماره ۲۱ بهار ۱۳۸۱.
 • فتحی (۱۳۸۰). «بررسي بازار جهاني خودرو و مقايسه آن با وضعيت تحولات صنعت خودرو در ايران»، مجله اقتصادي، زمستان ۱۳۸۰ شماره ۳ و ۴ و ۵.
 • فتحی (۱۳۷۹). «نقدي بر روشهاي محاسبه مريت نسبي آشكار شده (RCA) و معرفي شاخص هيلمن»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اسفند ۱۳۷۹.
 • فتحی (۱۳۷۹). «چالشهاي نظري كلاسيكها و كينزينهاي جديد»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ارديبهشت ۱۳۷۹.
 • فتحی و گلکاران (۱۳۷۸). «رويكردهاي جديد سياستهاي صنعتي در كشورهاي پيشرفته»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دي۱۳۷۸.
 • فتحی (۱۳۷۸). «يكنواختي شاخصهاي مزيت نسبي آشكار شده: شواهد تجربي شرط هلپمن»، WORKING PAPER، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، آذ ر ۱۳۷۸.
 • فتحی (۱۳۷۸). «بررسي كشش پذيري صادرات غير نفتي نسبت به تغييرات نرخ ارز»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره ۸ زمستان ۱۳۷۸.

ج) ارائه مقاله در همایشها

 • «مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع تولید قطعات ایران برای آزادسازی تجارت و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶. (منتشر شده در سامانه مقالات همایشهای علمی CIVILICA)
 • «جايگاه كشورهاي امريكاي لاتين در ديپلماسي تجاري ايران»، نخستين همايش ملي آمريكاي لاتين، كارائيب و قطب جنوب در دهه جديد، وزارت امور خارجه، ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۰.
 • «استراتژيهاي تقويت و توسعه برند ملي»، ششمين كنفرانس بين المللي برند، مركز همايشهاي بين‌المللي برج ميلاد، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۰.
 • «نقش سازمان جهاني تجارت (WTO) در توسعه فضاي رقابتي کشورهاي ملحق شده و راهکارهاي توسعه فضاي رقابتي در ايران»، دومين همايش ملي توسعه فضاي رقابتي، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مركز همايشهاي بين‌المللي صدا و سيما، ۲۹ خرداد ۱۳۸۹.
 • “International Trade, WTO and FTA: Case Study of Iran”, Korea – Colombo Plan Joint Training Program on International Trade, WTO and FTA, KOICA, Seoul, Korea, July 6 to July 24, 2008.
 • “The Effectiveness of Regional Trade Agreements Among Islamic Countries; based on Comparative Advantage Analysis”, ،سمينار بين‌المللي كارشناسان بازرگاني كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، ،مركز همايشهاي بين‌المللي صدا و سيما، ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۸۳.
 • «وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات WTO»، همايش راهبرد توسعه اقتصادي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۳۸۲.
 • «بررسي و تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري ايران در سوريه»، همايش روز ايران و سوريه ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ارديبهشت ۱۳۸۲.
 • «برآورد پتانسيلهاي تجاري دوجانبه ايران و كره جنوبي بر اساس مدل شبيه‌سازي پتانسيلهاي تجاري دوجانبه TradeSim»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، آذر ۱۳۸۱.
 • «بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر رقابت پذيري صادرات کشورهاي درحال توسعه: رقابت پذيري صادرات غيرنفتي ايران»، هشتمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي کشور- تبريز، اتاق بازرگاني تبريز ، مهر ۱۳۸۱.
 • «بررسي اثرات مديريت کيفيت جهاني شده بر توان رقابت پذيري کشورهاي درحال توسعه: راهبردهايي براي صنايع ايران»، سومين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت، تالار ذکرياي رازي، ۱۶ تا ۱۸ آذر ۱۳۸۱.
 • «اثرات متقابل جهاني شدن اقتصاد و حركت بهره‌وري»، پنجمين‌گنگره‌ملي‌بهره‌وري‌درايران، سازمان ملي بهره وري، سالن اجلاس سران، اول و دوم خرداد ۱۳۸۱.
 • «چالشهاي فراروي ايران در مواجهه با دو فرآيند جهاني شدن اقتصاد و منطقه‌گرايي»، همايش جهاني شدن اقتصاد، نمايندگي تام الاختيار تجاري ج.ا.ايران، نهم و دهم بهمن ۱۳۸۰.
 • «بررسي فرصتها و تهديدهاي صنايع فرآورده هاي شيري ايران در بازارهاي جهاني»، نخستين ‌همايش‌ تخصصي‌ صنعت ‌شير و فراورده‌هاي ‌آن، وزارت ‌جهاد كشاورزي، تالار ذکرياي رازي، بيستم آبانماه ۱۳۸۰.
 • «بررسي مزيت نسبي صادرات فرآورده هاي شيري ايران و رقباي عمده در بازارهاي هدف»، نخستين‌هماي نخستين ‌همايش‌ تخصصي‌ صنعت ‌شير و فراورده‌هاي ‌آن، وزارت ‌جهاد كشاورزي، تالار ذکرياي رازي، بيستم آبانماه ۱۳۸۰.
 • «بررسي اثرات بالفعل و بالقوه پيوستن به WTO بر عملكرد تجاري ايران (مقايسه تطبيقي با كشورهاي عضو)»، هفتمين ‌همايش‌ توسعه ‌صادرات ‌غيرنفتي‌ كشور: برنامه ‌سوم‌ و ‌توسعه‌ صادرات، اتاق بازرگاني تبريز، مهرماه ۱۳۸۰.

 

د) طرح‌های تحقیقاتی

 • مجری طرح «عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی ایران و چشم‌انداز بازارهای منطقه: روسیه، عراق، عمان»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: سازمان توسعه تجارت.
 • مجری مشترک طرح «تدوين سند سياست تجاري جمهوري اسلامي ايران (فاز يک)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: سازمان توسعه تجارت، ۱۳۹۵.
 • The Impacts of Accession to the World Trade Organization (WTO) on the Economic Policies and Institutions in Iran (According to Experience of the Newly Acceded Countries), ITSR, granted by; World Trade Organization (WTO), 2013.
 • ناظر علمی طرح «ساختار فناورانه صادرات كشور در افق سند چشم انداز»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، کارفرما: وزارت بازرگانی، ۱۳۹۰.
 • مجری طرح «بررسي آثار الحاق به سازمان جهاني تجارت(WTO) بر صنايع غذايي ايران و ارائه راهكارهاي لازم جهت تقويت توان رقابتي اين صنايع (مطالعه موردي: شركتهاي فعال در بورس)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
 • عضو كميته راهبري طرح ملی «پيش بيني صادرات صنعتي ايران در افق ۱۴۰۴»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
 • ناظر علمی طرح «تبيين فرصتهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشور در شبكه توزيع (موردكاوي: فروشگاههاي زنجيره‌اي)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني، ۱۳۹۰.
 • ناظر علمی طرح «بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) بر بخش حمل و نقل كشور»، مجری: دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، کارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، ۱۳۸۹.
 • ناظر علمی طرح «ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد ترتيبات تجاري ترجيحي دوجانبه (مطالعه موردي: پاكستان)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۹.
 • ناظر علمی طرح «ارزيابي آثار تجاري و رفاهي برقراري ترجيحات تجاري دوجانبه با كشورهاي جنوب غربي آسيا»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۹.
 • مجری طرح «اثرات پذيرش موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري سازمان جهاني تجارت(TRIMs) بر حساب جاري ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
 • طراح و مشاور علمی طرح «طراحي استراتژيها و تاكتيك هاي مذاكرات الحاق به WTO از طريق بررسي تجربه كشورهاي ملحق شده»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
 • طراح و مشاور علمی طرح «بررسي اثرات اقتصادي و تجاري اجراي استاندارهاي بين المللي حقوق مالکيت فکري از جمله TRIPs در ايران و بررسي تجريه ساير کشورها»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹.
 • مجری طرح «بررسي و تدوين تحولات مورد نياز در سياستها و ساختار نهادهاي اقتصادي ايران در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) با توجه به تجربه کشورهاي تازه ملحق شده» موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۸.
 • مجری طرح «رتبه بندي طرف هاي تجاري(بالفعل و بالقوه) ايران برمبناي مولفه هاي ديپلماسي تجاري»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۷.
 • ناظر علمی طرح «بررسي موانع و مشکلات توسعه صادرات نرم افزار در ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۸۴.
 • مجری مشترک طرح «عارضه يابي گروه صنايع کاغذ پارس»، مسئول بخش تحلیل اقتصادی صنعت و تحقیقات بازار، پیمانکار اصلی: گروه کارشناسان ايران، کارفرما: سازمان نوسازي صنايع ايران، ۱۳۸۲.
 • همكار اصلي طرح «مزيتهاي نسبي و بازارهاي هدف صادرات محصولات پتروشيمي ايران»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۲.
 • همكار اصلي طرح «بررسي رقابت پذيري صادرات قطعات خودرو ايران در بازارهاي هدف»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۲.
 • مجری طرح «بررسي اثرات يكسان سازي نرخ ارز بر نرخ حمايت موثر از صنايع كارخانه اي – مورد خاص كاغذ و مقوا»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۱.
 • مجری طرح «سياستهاي صنعتي و مزيت نسبي»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۱.
 • مجري فاز اول طرح «مطالعه، برآورد و بخش‌بندي بازار داخلي شرکت ايران‌خودرو»، پیمانکار اصلی: شركت خدمات علمي صنعتي تهران، کارفرما: مرکز مطالعات استراتژیک شرکت ايران‌خودرو، ۱۳۸۰.
 • همكار اصلي طرح «تعيين و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات قطعات خودرو»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
 • ناظر علمی طرح «شناخت بازار ايتاليا و راههاي دسترسي به آن»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
 • مجری مشترک طرح «بررسي مزيتهاي نسبي و تعيين بازارهاي هدف صادرات سنگهاي تزئيني»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
 • مجری مشترک طرح «بررسي مزيتهاي نسبي و تعيين بازارهاي هدف صادرات فرآورده هاي شيري»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
 • مجری طرح «بررسي موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صادرات ايران در بازارهاي هدف»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۸۰.
 • همكار اصلي طرح «اولويت بندي فرصتهاي سرمايه‌گذاري در كشور سوريه»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني متقاضی: وزارت بازرگاني، ۱۳۷۹.
 • همكار اصلي طرح «بررسي مزيتهاي نسبي صادرات صنايع كاربر – مورد خاص صنايع غذايي و پوشاك»، مجری: پژوهشکده امور اقتصادی، کارفرما: موسسه تحقيقات اقتصادي وزارت كار، ۱۳۷۹.
 • ...
 • مجری فاز اول طرح «مطالعه بازار قطعات خودرو After Marketing»، پیمانکار اصلی: شركت خدمات علمي صنعتي تهران، کارفرما: شرکت ساپکو، ۱۳۷۸.
 • ...
 • مجری طرح «نشريه تراز كالايي (شماره‌هاي 1 و 2 از سري اول)»، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۷۷.
 • همکار اصلی طرح «تعيين مدل توزيع اعتبارات ملي و استاني بودجه‌هاي سالانه كشور»، دفتر هماهنگي امور مناطق سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵.
 • مجری طرح «تعيين مدل توزيع اعتبارات عمراني برنامه‌هاي عمران روستائي و كشاورزي »، معاونت طرح و برنامه، دفتر تلفیق برنامه‌ها، وزارت جهاد سازندگي، ۱۳۷۵.

عضويت در مجامع علمي، کمیته‌ها و شوراها

 • كميسيون دائمي شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري (عتف)، نماينده موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
 • كميسيون اقتصاد، مديريت و بازرگاني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)، به نمايندگي از طرف موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
 • عضو و دبير شوراي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از اسفند ۱۳۸۹ تا ارديبهشت ۱۳۹۳.
 • دبير کرسي مطالعات (تخصصي و راهبردي) اقتصاد و سياست خارجي، کار مشترک دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۷.
 • عضو شوراي پژوهشي صندوق ضمانت صادرات ايران. از آذرماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳.
 • عضو انجمن اقتصاددانان ايران.
 • عضو انجمن علمي بازرگاني ايران.
 • عضو كميسيون تخصصي نام و نشان تجاري (برند)، سازمان توسعه تجارت ايران.
 • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه بازرگاني خارجي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه بازرگاني داخلي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • رئيس کميته تخصصي پژوهشکده توسعه زيرساختهاي بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، از ديماه ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • عضو مدعو کميسيون سازمان تجارت جهاني و سازمانهاي بين المللي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۷.
 • عضو کميته ارزيابي انطباق استانداردها، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران(ISIRI/CASCO)، از مهرماه ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳.
 • عضو کميته تدوين استراتژي جامع کيفيت ايران، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، از اسفند ۱۳۸۱ تا شهريور ۱۳۸۲.
 • عضو ليست كارشناسان داوطلب صلاحيت‌دار جهت همكاري پژوهشي با مركز تجارت بين‌الملل(ITC).
 • عضو انجمن دانش آموختگان اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي.
 • عضو ستاد برگزاري هفته پژوهش کشور در وزارت علوم و فناوري به نمايندگي از وزارت بازرگاني، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴.
 • ...

جوایز و افتخارات

 • نامزد دریافت نشان ملی پژوهش از طرف وزارت بازرگانی، ۱۳۸۲
 • پژوهشگر برگزیده کشوری، رتبه اول از وزارت بازرگانی، ۱۳۸۱
 • پژوهشگر برگزیده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲
 • رتبه اول دوره دکتری پژوهش محور دانشگاه علامه طباطبائی، ورودی ۹۱۲
 • ...